Friday, 11 February 2011

22 Bahman protest London

In commemoration of the 1979 revolution and in protest against the Islamic regime in Iran

Protest opposite the Islamic Republic's embassy, London

Friday 11 February, 6-8pm

16 Prince’s Gate, SW7 1PT (Tube: Knightsbridge)
گرامیداشت انقلاب 57 و در اعتراض به حکومت اسلامی، جمعه 11 فوریه مقابل سفارت جمهوری اسلامی در لندن


ایرانیان ساکن بریتانیا


22 بهمن روز اعتراض به 32 سال حاکمیت ضد انسانی جمهوری اسلامی وروز گرامیداشت انقلاب آزادیخواهانه و برابری طلبانه مردم ایران در سال 1357 است.


در این روزهمانند مردم معترض به فقر و بی حقوقی در مصر وتونس، ما نیز فریاد اعتراضمان به شرایط غیر انسانی حاکم بر جامعه ایران وخواست سرنگونی جمهوری اسلامی را به گوش جهانیان خواهیم رساند.دوستان گرامیخود را برای اعتراضی قدرتمند به خفقان، فقر، سرکوب واعدام و در حمایت از زندانیان سیاسی و مبارزات مردم ایران در روز 22 بهمن آماده کنید.


وعده دیدار: جمعه 11 فوریه مقابل سفارت جمهوری اسلامی در لندن

16 Prince’s Gate, SW7 1PT


از ساعت 6 تا 8 بعد از ظهر


نزديکترين ايستگاه قطار

Knightsbridge


تلفن تماس: 07838156819


تشكيلات خارج كشور حزب كمونيست كارگرى ايران - بريتانيا

No comments:

Post a Comment